Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Ochrana osobných údajov

Vyhlásenie o spracúvaní osobných údajov

Činnosť MsP

PREVÁDZKOVATEĽ

Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava, so sídlom Primaciálne námestie č. 1, 814 99 Bratislava, IČO: 00 603 481 (ďalej len ako „Hlavné mesto“ alebo „prevádzkovateľ“) spracúva vaše osobné údaje len na základe zákonných podmienok, v súlade s Nariadením (Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov))  a Zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov.

Podrobné informácie o vašich právach a o ďalších účeloch spracúvania osobných údajov Hlavným mestom sú dostupné na https://bratislava.sk/ochrana-osobnych-udajov

 

Vybrané úlohy plní Hlavné mesto prostredníctvom:

Mestská polícia hlavného mesta SR Bratislavy (MsP)

Gunduličova 10, 811 05 Bratislava

e-mail: ochranaosobnychudajov@mp.bratislava.sk

 

Pri spracúvaní osobných údajov ste dotknutou osobou, t. j. osobou o ktorej sú spracúvané osobné údaje, ktoré sa jej týkajú.

Vaše osobné údaje nie sú prenášané do tretích krajín, ktoré nezaručujú primeranú úroveň ochrany a nie sú spracúvané prostredníctvom automatizovaného individuálneho rozhodovania.

V prípade plnenia zákonných povinností prevádzkovateľom alebo ak je právnym základom zmluva, nie je vašou povinnosťou poskytnúť nám svoje osobné údaje, avšak vo väčšine prípadoch nebudeme môcť vybaviť vašu žiadosť, prípadne zabezpečiť služby alebo informácie. V špecifických prípadoch získavame informácie o dotknutých osobách od iných orgánov verejnej moci, výlučne v súlade s právnymi predpismi.

 

Podrobnosti o účeloch spracúvania osobných údajov pri plnení úloh MsP

Metropolitný kamerový systém        

zabezpečovanie obecných vecí verejného poriadku, ochrany životného prostredia v obci a plnení úloh vyplývajúcich zo všeobecne záväzných nariadení obce, z uznesení obecného zastupiteľstva a z rozhodnutí starostu obce

Pri plnení zákonných povinností v spojení s verejným záujmom spracúvame vaše osobné údaje v súlade s právnymi predpismi:

Zákon SNR č. 377/1990 Zb. o hlavnom meste Slovenskej republiky Bratislave v znení neskorších predpisov,                                           Zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov,                                                                                                

Zákon SNR č. 564/1991 Zb. o obecnej polícii

Osobné údaje sú uchovávané po dobu 15 dní. Osobné údaje môžu byť poskytnuté oprávneným orgánom štátu napríklad príslušnému súdu, polícii, orgánom činným v trestnom konaní, priestupkovým orgánom.  

 

Plnenie úloh obecnej polície                             

pri zabezpečovaní verejného poriadku, ochrane obyvateľov a iných osôb pred ohrozením ich života a zdravia; ochrana majetku a životného prostredia

Pri plnení zákonných povinností v spojení s verejným záujmom spracúvame vaše osobné údaje v súlade s právnymi predpismi:

Zákon SNR č. 377/1990 Zb. o hlavnom meste Slovenskej republiky Bratislave v znení neskorších predpisov, Zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov,                                                                                                

Zákon SNR č. 564/1991 Zb. o obecnej polícii

Vaše osobné údaje, v súlade s účelom zlučiteľným s pôvodným účelom spracúvania osobných údajov podľa čl. 6 ods. 4 Nariadenia, ktorý je vo Verejnom záujme (najmä kontaktné údaje ako telefónne číslo), môžu byť spracúvané aj na iné účely, ktoré bezprostredne súvisia s parkovacou politikou Hlavného mesta, najmä v súvislosti:

 1. s odťahom vozidla, údržbou komunikácií; pri  zmenách dopravného značenia
 2. kontaktovanie zamestnancami Hlavného mesta vrátane poriadkového útvaru Mestská polícia hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy pre prípad priestupku a jeho notifikácie priestupcovi vzhľadom na inštitút objektívnej zodpovednosti
 3. na účely realizácie kontroly či držiteľ vozidla disponuje potrebným oprávnením na parkovanie
 4. kontaktovanie v prípade zistenia poškodenia vozidla

Osobné údaje sú uchovávané po dobu 5 rokov; záznam (nahrávka) komunikácie sa uchováva po dobu 1 roka. Osobné údaje môžu byť poskytnuté sprostredkovateľovi, ktorý zabezpečuje zaznamenávanie komunikácie a monitorovanie polohy (GPS); oprávneným orgánom štátu napríklad príslušnému súdu, polícii, orgánom činným v trestnom konaní, priestupkovým orgánom.  

 

Objasňovanie priestupkov                             

prejednávanie priestupkov v blokovom konaní,  priestupkov proti bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky

Pri plnení zákonných povinností v spojení s verejným záujmom spracúvame vaše osobné údaje v súlade s právnymi predpismi:

 1. Zákon SNR č. 377/1990 Zb. o hlavnom meste Slovenskej republiky Bratislave v znení neskorších predpisov, Zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov                                                                                         
 2. Zákon SNR č. 564/1991 Zb. o obecnej polícii                                   
 3. Zákon č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov Zákon SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch    
 4. Zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok)

Osobné údaje sú uchovávané po dobu 5 rokov. Osobné údaje môžu byť poskytnuté oprávneným orgánom štátu napríklad príslušnému súdu, polícii, orgánom činným v trestnom konaní, priestupkovým orgánom, účastníkom konania.  

 

Osobné kamery  na rovnošate                                     

zaznamenávanie priebehu činnosti obecnej polície alebo zákroku

Pri plnení zákonných povinností v spojení s verejným záujmom spracúvame vaše osobné údaje v súlade s právnymi predpismi:

 1. Zákon SNR č. 377/1990 Zb. o hlavnom meste Slovenskej republiky Bratislave v znení neskorších predpisov, Zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov
 2. Zákon SNR č. 564/1991 Zb. o obecnej polícii

Osobné údaje sú uchovávané po dobu 15 dní.  Osobné údaje môžu byť poskytnuté sprostredkovateľovi, ktorý zabezpečuje  monitorovanie polohy (GPS); oprávneným orgánom štátu napríklad príslušnému súdu, polícii, orgánom činným v trestnom konaní, priestupkovým orgánom.  

 

Preventívne aktivity                                          

plnenie úloh na úseku prevencie v rozsahu pôsobnosti ustanovenej zákonom o obecnej polícii

Pri plnení úloh vo verejnom záujme spracúvame vaše osobné údaje v súlade s právnymi predpismi:

 1. Zákon SNR č. 377/1990 Zb. o hlavnom meste Slovenskej republiky Bratislave v znení neskorších predpisov, Zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov
 2. Zákon SNR č. 564/1991 Zb. o obecnej polícii

V niektorých prípadoch súvisiacich s informovanosťou, prezentáciou činnosti a budovaním dobrého mena obecnej polície je v oprávnenom záujme prevádzkovateľa vyhotovovať a zverejňovať fotografie a video.                                                            

V niektorých situáciách môže byť aplikovaný súhlas, o podmienkach budú dotknuté osoby informované osobitne.

Osobné údaje sú uchovávané po dobu 10 rokov, môžu byť zverejnené alebo poskytnuté oprávnenému orgánu štátu.

 

Protokol udalostí                                      

zaznamenávanie udalostí, ich evidencia

Pri plnení zákonných povinností v spojení s verejným záujmom spracúvame vaše osobné údaje v súlade s právnymi predpismi:

 1. Zákon SNR č. 377/1990 Zb. o hlavnom meste Slovenskej republiky Bratislave v znení neskorších predpisov, Zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov 
 2. Zákon SNR č. 564/1991 Zb. o obecnej polícii
 3. Zákon č. 192/2002 Z. z. o integrovanom záchrannom systéme

Osobné údaje sú uchovávané po dobu 5 rokov; 60 dní nahrávky volaní. Osobné údaje môžu byť poskytnuté oprávneným orgánom štátu napríklad príslušnému súdu, polícii, orgánom činným v trestnom konaní, priestupkovým orgánom.  

 

 

Pult centrálnej ochrany                                    

pripojenie na PCO, služby

Pri plnení zákonných povinností v spojení s verejným záujmom spracúvame vaše osobné údaje v súlade s právnymi predpismi:

 1. Zákon SNR č. 377/1990 Zb. o hlavnom meste Slovenskej republiky Bratislave v znení neskorších predpisov, Zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov   
 2. Zákon SNR č. 564/1991 Zb. o obecnej polícii

V prípade fyzických osôb a SZČO v spojení so zmluvným vzťahom.

Osobné údaje sú uchovávané po dobu 5 rokov. Osobné údaje môžu byť poskytnuté oprávneným orgánom štátu napríklad príslušnému súdu, polícii, orgánom činným v trestnom konaní, priestupkovým orgánom.  

 

Vybavenie a evidencia uplatnených práv dotknutých osôb

Je zákonnou povinnosťou prevádzkovateľa zabezpečiť riadne vybavenie žiadostí dotknutých osôb, v súlade s

 1. Nariadenie č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov (GDPR)
 2. zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov     

Osobné údaje sú uchovávané po dobu 5 rokov od vybavenia žiadosti a poskytujú sa dotknutej osobe, príslušnému orgánu štátu a v nevyhnutnom rozsahu inému prevádzkovateľovi pri oznamovacej povinnosti.