Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

GDPR

Ochrana osobných údajov

Podrobné informácie nájdete na adrese https://bratislava.sk/sk/ochrana-osobnych-udajov

 

Súhlasy pri nahlasovaní podnetu

Pridaním a uložením fotografie alebo videa potvrdzujem, že tým neporušujem autorské práva iných osôb. Pridaním podnetu súhlasím s uchovávaním a archivovaním tohto podnetu a to aj so zadanými informáciami na portály msp.bratislava.sk. Podnet je možné vymazať po zaslaní žiadosti na adresu info@mp.bratislava.sk.

 

Informácie ku kamerovému systému

1.      Prevádzkovateľ
Hlavné mesto SR Bratislava
Mestská polícia hlavného mesta SR Bratislavy
Gunduličova 10, 811 05 Bratislava
 
2.      Účel monitorovania
Zabezpečovanie verejného poriadku, vrátane ochrany majetku, zdravia a odhaľovania kriminality
 
3.      Kategórie dotknutých osobných údajov
Podobizeň fyzickej osoby, prejavy osobnej povahy, údaje, ktorými je možné fyzickú osobu identifikovať, typ motorového vozidla a EČV
 
4.      Príjemcovia
a)      súd / zákon č. 160/2015 Z. z.
b)      orgán činný v trestnom konaní / zákon č. 301/2005 Z. z.
c)      priestupkový orgán / zákon č. 372/1990 Zb.
d)      iný oprávnený subjekt / čl. 6 ods. 1 písm. c) a e) nariadenia EP a rady EU č. 2016/679 (ďalej len „GDPR“)
 
5.      Prenos do tretích krajín
Nevykonáva sa
 
6.      Doba uchovávania osobných údajov
15 dní
 
7.      Práva dotknutej osoby
a)      požadovať prístup k osobným údajom týkajúcim sa dotknutej osoby,
b)      právo na prenosnosť údajov – neuplatňuje sa (čl. 20 ods. 3 GDPR),
c)      na opravu alebo vymazanie osobných údajov – neuplatňuje sa (čl. 17ods. 3 písm. b) GDPR).
 
8.      Právo podať sťažnosť dozornému orgánu
Úrad na ochranu osobných údajov SR
Hraničná 12
820 07 Bratislava 27
 
9.      Ďalšie poskytovanie takýchto informácií je nemožné, lebo ide o spracúvanie
a)      vo verejnom záujme,
b)      na štatistické účely, lebo
c)      je pravdepodobné, že uvedenie a sprístupnenie údajov závažným spôsobom sťaží dosiahnutie cieľov takéhoto spracúvania.
 
10.  Prevádzkovateľ prijal nasledovné opatrenia na ochranu práv a slobôd a oprávnených záujmov dotknutej osoby
a)      nesprístupňuje informácie verejnosti,
b)      prenos signálu nie je vykonávaný verejnou sieťou,
c)      záznam sa vydáva len príjemcom uvedeným v bode 4,
d)      záznam do momentu jeho likvidácie poľa bodu 6 je uložený v osobitne chránenom priestore v miestnosti s režimovými opatreniami a prístup k nim má len určený okruh osôb.
 
11.  Získanie alebo poskytnutie osobných údajov je vyslovene stanovené v práve Únie alebo v práve členského štátu, ktorému prevádzkovateľ podlieha. Napr. zákon č. 564/1991 Zb. o obecnej polícii v znení neskorších predpisov, zákon č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov.
 
(Uplatňuje sa obmedzenie podľa čl. 23 nariadenia EP č. 216/679 a podľa § 30 zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 221/2019 Z. z.)