Orientačná ponuka

Facebook

Mestská polícia - Oficiálne internetové stránky


Vyhľadávanie


 
 
 

Hlavná ponuka

Preskočiť ponuku

Cesta: Titulka > O nás > Prevencia

 

Pes priateľ človeka - Máte doma psa?

Mláďa nemeckého ovčiaka
1. júla 2002 nadobudol účinnosť Zákon č. 282/2002 Z.z., ktorým sa upravujú niektoré podmienky držania psov. Podľa tohto zákona evidencii podlieha každý pes, ktorý je držaný nepretržite viac ako 90 dní na území SR. Po uplynutí tejto lehoty je držiteľ psa povinný nahlásiť psa do evidencie v lehote do 30 dní a to v mieste, kde sa pes v danom roku prevažne nachádza.
 

 
 
Podľa zákona psa musí viesť osoba spôsobilá a ovládať ho v každej situácii, pričom je povinná predchádzať tomu, aby pes útočil alebo iným spôsobom ohrozoval človeka alebo zvieratá a zabraňovať vzniku škôd na majetku, prírode a životnom prostredí, ktoré by pes mohol spôsobiť.

Vo všeobecnosti platí, že vstup zo psom je zakázaný do všetkých verejnosti prístupných budov i plotom ohradených miest. Ďalej na detské ihriská a pieskoviská a k nim priliehajúcim plochám verejnej zelene, do areálov školských a predškolských zaradení, na športoviská a štadióny verejne prístupné verejnosti, na cintoríny, trhoviská a na plochy verejnej zelene a do parkov, kde je zákaz vstupu so psom vyznačený. Tieto zákazy sa nevzťahujú na prípady, ak to prevádzkový alebo iný poriadok vlastníka, nájomcu, iného užívateľa alebo správcu takejto nehnuteľnosti dovoľuje.

Pes a človek

Ak pes pohryzie alebo poraní človeka, je držiteľ psa, prípadne ten, kto psa viedol, povinný najneskôr do dvoch pracovných dní oznámiť túto skutočnosť písomne, alebo ústne na príslušný Miestny úrad. Ten čo v čase pohryznutia psa viedol musí postihnutej osobe oznámiť svoje meno, priezvisko a adresu, ako aj tieto údaje o držiteľovi psa. Miestny úrad vydá držiteľovi psa, ktorý pohrýzol alebo poranil človeka, evidenčnú známku, kde je údaj o tom, že ide o nebezpečného psa. Postihnutý musí bezodkladne vyhľadať lekársku pomoc. Držiteľ psa je povinný dať svojho psa ešte v ten deň vyšetriť veterinárovi a ďalej sa riadiť jeho pokynmi.

V prípade vyštekávania, zavýjania, znečisťovania spoločných nebytových priestorov, šírenia sa zápachu či spôsobovania nadmerného hluku v obytných priestoroch je možné obrátiť sa na Mestskú políciu, prípadne správcu bytového domu.

Čo robiť?

V prípade nálezu opusteného alebo uhynutého zvieraťa je potrebné túto skutočnosť cez skrátené číslo mestskej polície 159 nahlásiť mestskej polícii. Tá následne vyrozumie Slobodu zvierat, pracovníci ktorej zabezpečia odchyt psa, prípadne jeho likvidáciu jeho zvyškov. K opusteným a túlavým psom sa nepribližujte v záujme vlastnej bezpečnosti. V prípade ohrozovania detí a dospelých kontaktuje skrátené číslo mestskej polície 159.
 
Kontakt: PhDr. Peter Pleva
Vytvorené / Posledná aktualizácia: 3.10.2016 / 3.10.2016

Kontext

Umiestnenie: Zložky dokumentov > Prevencia
 

Zobraziť vyhľadávací formulár »


 

Vybrali sme 

Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.

Prihlásiť sa