Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Povinnosti a oprávnenia príslušníkov MsP

Dátum: 19.06.2008
Autor: Mestská polícia Bratislava
Povinnosti a oprávnenia príslušníkov MsP

CC

 
Základné povinnosti, úlohy a oprávnenia mestskej polície
 
 

Mestská polícia hlavného mesta SR Bratislavy je poriadkový útvar zriadený na základe zákona č. 564/1991 Zb. o obecnej polícii v znení neskorších predpisov a podľa tohto zákona :

 • zabezpečuje verejný poriadok v obci, spolupôsobí pri ochrane jej obyvateľov a iných osôb v obci pred ohrozením ich života a zdravia,
 • spolupôsobí s príslušnými útvarmi Policajného zboru pri ochrane majetku obce, majetku občanov, ako aj iného majetku v obci pred poškodením, zničením, stratou alebo pred zneužitím i s využitím ústrední zabezpečujúcich signalizáciu a iných zabezpečovacích systémov (pulty centrálnej ochrany),
 • dbá o ochranu životného prostredia v obci,
 • dbá o dodržiavanie poriadku, čistoty a hygieny v uliciach, iných verejných priestranstvách a verejne prístupných miestach,
 • vykonáva všeobecne záväzné nariadenia obce, uznesenia obecného zastupiteľstva a rozhodnutia starostu,
 • ukladá a vyberá v blokovom konaní pokuty za priestupky ustanovené osobitným predpisom a tiež za priestupky proti bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky spáchané neuposlúchnutím zákazu, ktorý vyplýva z úpravy cestnej premávky vykonanej dopravnými značkami alebo dopravnými zariadeniami, objasňuje priestupky, ak tak ustanovuje zákon,
 • oznamuje príslušným orgánom porušenie právnych predpisov, ktoré zistí pri plnení svojich úloh a ktorých riešenie nepatrí do pôsobnosti obce,
 • plní úlohy na úseku prevencie v rozsahu pôsobnosti ustanovenej týmto zákonom.

 

Mestská polícia ukladá a vyberá v blokovom konaní pokuty za priestupky podľa zákona č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov.

 

Ide najmä o:

 • priestupky proti poriadku v správe
 • priestupky proti bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky
 • priestupky na úseku cestného hospodárstva
 • priestupky na úseku podnikania
 • priestupky na úseku hospodárenia s bytmi a s nebytovými priestormi
 • priestupky na úseku financií a slovenskej meny
 • priestupky na úseku ochrany pred alkoholizmom a inými toxikomániami
 • priestupky na úseku kultúry
 • priestupky na úseku vodného hospodárstva
 • priestupky na úseku poľnohospodárstva, poľovníctva a rybárstva
 • priestupky na úseku ochrany životného prostredia
 • priestupky proti verejnému poriadku spáchané aj porušením VZN obce
 • priestupky proti občianskemu spolunažívaniu
 • priestupky proti majetku
 • priestupky podľa osobitných predpisov (napríklad niektoré ustanovenia živnostenského zákona, zákona o prevádzke na pozemných komunikáciách, občianskeho zákonníka atď.)

 

Mestský policajt je pri výkone svojich povinností oprávnený:

 • vyzvať osobu, aby upustila od konania, ktorým narušuje verejný poriadok, alebo od iného protiprávneho konania,
 • ukladať a vyberať v blokovom konaní pokuty za priestupky [§ 3 ods. 1 písm. f)] zistené pri plnení úloh,
 • zadržať osobu pristihnutú pri páchaní alebo bezprostredne po spáchaní trestného činu a ihneď ju odovzdať najbližšiemu útvaru Policajného zboru; ak ide o hľadanú osobu, predviesť ju na útvar obecnej polície na účel podania vysvetlenia a urobiť úkony podľa osobitných predpisov,
 • presvedčiť sa, či ten, koho zadržiavajú, nie je ozbrojený alebo či nemá pri sebe inú vec, ktorou by mohol ohroziť život alebo zdravie, prípadne takú vec odobrať; odobratú vec alebo zbraň odovzdá najbližšiemu útvaru Policajného zboru spolu so zadržanou osobou,
 • prikázať každému, aby na nevyhnutný čas nevstupoval na určené miesta alebo sa na nich nezdržiaval, pokiaľ to vyžaduje účinné zabezpečenie plnenia úloh obecnej polície alebo obce,
 • zastavovať vozidlá, ak vodič vozidla spáchal priestupok proti bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky neuposlúchnutím zákazu, ktorý vyplýva z úpravy cestnej premávky vykonanej dopravnými značkami alebo dopravnými zariadeniami, alebo ak ide o vozidlá, po ktorých je vyhlásené pátranie.

 

Mestský policajt pri výkone svojich povinností je oprávnený použiť donucovacie prostriedky:

 • hmaty, chvaty údery a kopy sebaobrany
 • slzotvorné prostriedky
 • obušok
 • putá
 • služobného psa
 • technický prostriedok na zabránenie odjazdu motorového vozidla
 
Kontakt: PhDr. Peter Pleva
Vytvorené / Posledná aktualizácia: 19.6.2008 / 19.6.2008

Komentáre sú dostupné až po prihlásení na Váš Facebook profil. Ak ste neodsúhlasili Cookies, komentáre sa nemôžu zobrazovať.