Orientačná ponuka

Facebook

Mestská polícia - Oficiálne internetové stránky


Vyhľadávanie


 
 
 

Hlavná ponuka

Preskočiť ponuku

Cesta: Titulka > O nás > Pracovné príležitosti

 

Informácie k výberovému prijímaciemu konaniu na pozíciu príslušník mestskej polície

 

 
 

Nevyhnutné požiadavky uchádzača o pozíciu príslušník mestskej polície sú stanovené v § 5 zákona č. 564/1991 Zb. o obecnej polícii v znení neskorších predpisov a to:

- vek najmenej 21 rokov

-bezúhonnosť – výpis z registra trestov bez záznamu nie starší ako 3 mesiace. Za bezúhonného sa nepovažuje občan, ktorý bol právoplatne odsúdený za úmyselný trestný čin, alebo bol právoplatne odsúdený na nepodmienečný trest odňatia slobody

- zdravotná, telesná a duševná spôsobilosť pre prácu v mestskej polícii – lekárska správa od ošetrujúceho lekára po lekárskej prehliadke, v ktorej lekár uvedie či je uchádzač telesne a duševne vhodný na pozíciu príslušník mestskej polície a zároveň či môže vykonávať prácu v noci 

-znalosť úradného jazyka slovom i písmom 

-kvalifikačné predpoklady: minimálne úplné stredné vzdelanie ukončené maturitnou skúškou

 

Požadované doklady a písomností, ktoré predloží záujemca o prácu príslušníka mestskej polície:

-prihláška do výberového prijímacieho konania s adresou trvalého pobytu príp. kontaktnou adresou, ak nie je totožná s adresou trvalého pobytu s uvedením telefónneho čísla prípadne e-mailovou adresou uchádzača

-profesijný štruktúrovaný životopis s aktuálnym dátumom a vlastnoručným podpisom

-osvedčená kópia dokladu o najvyššom ukončenom vzdelaní

-výpis z registra trestov nie starší ako tri mesiace

-písomný súhlas na spracovanie osobných údajov pre účely výberového konania podľa zák. č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov

 

Výberové prijímacie konanie sa uskutočňuje z uchádzačov, ktorí v stanovenej lehote podali písomnú prihlášku s požadovanými dokladmi a písomnosťami. Žiadosť o prijatie a osobný dotazník si uchádzač prevezme osobne, prípadne na základe požiadania mu môže byť odoslaný aj elektronickou poštou. Za požadované doklady a písomnosti sa považujú tie, ktoré sú zrozumiteľne a riadne vyplnené. V prípade, ak chýba niektorá náležitosť v požadovaných dokladoch a písomnostiach, uchádzač nie je pozvaný na výberové prijímacie konanie. Výberové prijímacie konanie sa uskutočňuje v termínoch určených výberovou komisiou pred otvorením kurzu odbornej spôsobilosti u tých uchádzačov, ktorí nemajú skúšku odbornej spôsobilosti príslušníka obecnej polície. Za odbornú spôsobilosť sa v zmysle zákona považuje aj získanie vzdelania v študijnom odbore bezpečnostná služba na strednej, prípadne vysokej škole.

Prijímacie výberové konanie pozostáva z písomného testu zameraného na slovenský jazyk a z testu zo všeobecných vedomostí, ako aj pohovoru pred výberovou komisiou. Úspešný uchádzač následne absolvuje psychodiagnostické vyšetrenie. Súčasťou prijímacieho výberového konania môžu byť aj testy fyzickej zdatnosti, ktoré sú zamerané na silu, vytrvalosť a obratnosť. Po úspešnom absolvovaní prijímacieho konania je uchádzač bez odbornej spôsobilosti zaradený do kurzu odbornej spôsobilosti príslušníka obecnej polície, uchádzač s odbornou spôsobilosťou, priamo do výkonu.

 

Odborná spôsobilosť príslušníka obecnej polície sa získava absolvovaním odbornej prípravy príslušníkov obecnej polície v trvaní 420 vyučovacích hodín (cca tri mesiace) a úspešným vykonaním skúšky odbornej spôsobilosti pred odbornou komisiou Policajného zboru SR podľa NV SR č. 590/2009 Z. z. o skúškach odbornej spôsobilosti príslušníkov obecnej polície a o odbornej príprave príslušníkov obecnej polície v znení a doplnení neskorších predpisov. Náklady spojené s odbornou prípravou, vykonaním skúšky odbornej spôsobilosti, cestovným a ubytovaním hradí hlavné mesto – mestská polícia. Odbornú prípravu realizuje Mestská polícia v  Nitre. Po získaní odbornej spôsobilosti musí príslušník požiadať o vydanie zbrojného preukazu skupiny „C“ v zmysle zák. č. 190/2006 Z.z. o strelných zbraniach a strelive v znení neskorších predpisov na miestne a vecne príslušnom útvare Policajného zboru. Počas obdobia v odbornej príprave je frekventant odbornej prípravy zaradený v 4. platovej triede (zák. 553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Bod 15. samospráva 04. platová trieda). Po úspešnom vykonaní skúšky a zaradení do výkonu služby je príslušník preradený do 6. platovej triedy.

 

V prípade záujmu kontaktujte personalistku mestskej polície J. Krajčovičovú tel. 02/5998 0612, resp. e-mailom krajcovicova@mp.bratislava.sk

 

 
Kontakt: Jozefína Krajčovičová
Vytvorené / Posledná aktualizácia: 19.2.2016 / 7.10.2016

 

Zobraziť vyhľadávací formulár »


 

Vybrali sme 

Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.

Prihlásiť sa