Orientačná ponuka

Facebook

Mestská polícia - Oficiálne internetové stránky


Vyhľadávanie


 
 
 

Hlavná ponuka

Preskočiť ponuku

Cesta: Titulka > GDPR

 

GDPR

 

Informácie ku kamerovému systému

 

1.      Prevádzkovateľ

Hlavné mesto SR Bratislava

Mestská polícia hlavného mesta SR Bratislavy

Gunduličova 10, 811 05 Bratislava

e-mail: ochranaosobnychudajov@mp.bratislava.sk


2.      Účel monitorovania

Zabezpečovanie verejného poriadku, vrátane ochrany majetku, zdravia a odhaľovania kriminality


3.      Kategórie dotknutých osobných údajov

Podobizeň fyzickej osoby, prejavy osobnej povahy, údaje, ktorými je možné fyzickú osobu identifikovať, typ motorového vozidla a EČV


4.      Príjemcovia

a)      súd

zákon č. 160/2015 Z. z.

b)      orgán činný v trestnom konaní

zákon č. 301/2005 Z. z.

c)      priestupkový orgán

zákon č. 372/1990 Zb.

d)      iný oprávnený subjekt

čl. 6 ods. 1 písm. c) a e) nariadenia EP a rady EU č. 2016/679 (ďalej len „GDPR“)


5.      Prenos do tretích krajín

Nevykonáva sa


6.      Doba uchovávania osobných údajov

15 dní


7.      Práva dotknutej osoby

a)      požadovať prístup k osobným údajom týkajúcim sa dotknutej osoby,

b)      právo na prenosnosť údajov – neuplatňuje sa (čl. 20 ods. 3 GDPR),

c)      na opravu alebo vymazanie osobných údajov – neuplatňuje sa (čl. 17ods. 3 písm. b) GDPR).

 

8.      Právo podať sťažnosť dozornému orgánu

Úrad na ochranu osobných údajov SR

Hraničná 12

820 07 Bratislava 27

e-mail: statny.dozor@pdp.gov.sk

 

9.      Ďalšie poskytovanie takýchto informácií je nemožné, lebo ide o spracúvanie

a)      vo verejnom záujme,

b)      na štatistické účely, lebo

c)      je pravdepodobné, že uvedenie a sprístupnenie údajov závažným spôsobom sťaží dosiahnutie cieľov takéhoto spracúvania.


10.  Prevádzkovateľ prijal nasledovné opatrenia na ochranu práv a slobôd a oprávnených záujmov dotknutej osoby

a)      nesprístupňuje informácie verejnosti,

b)      prenos signálu nie je vykonávaný verejnou sieťou,

c)      záznam sa vydáva len príjemcom uvedeným v bode 4,

d)      záznam do momentu jeho likvidácie poľa bodu 6 je uložený v osobitne chránenom priestore v miestnosti s režimovými opatreniami a prístup k nim má len určený okruh osôb.


11.  Získanie alebo poskytnutie osobných údajov je vyslovene stanovené v práve Únie alebo v práve členského štátu, ktorému prevádzkovateľ podlieha. Napr. zákon č. 564/1991 Zb. o obecnej polícii v znení neskorších predpisov, zákon č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov.

 

(Uplatňuje sa obmedzenie podľa čl. 23 nariadenia EP č. 216/679 a podľa § 30 zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 221/2019 Z. z.)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kontext

Umiestnenie: Menu > Mapa stránok > GDPR

Zobraziť vyhľadávací formulár »


 

Vybrali sme 

Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.

Prihlásiť sa | O webe | Vyhlásenie o prístupnosti